بزرگترین شاخ دنیا

اشتباه نکنید هیچ فتو شاپی در کار نیست.این گاو صاحب بزرگترین شاخ در دنیاست.هر یک از شاخ های او به طول تقریبا
1متر میرسد.

این گاو از نژاد
واتوسیAnkole-watusاست.که در افریقا زندگی میکند.در حالت عادی طول دو سر شاخ های عظیم این نوع گاوها میتواند به یک متر و هشتاد سانتی متر برسد.

جالب است بدانید در درون شاخ های این حیوان مثل کندوی عسل ساختار مشبکی وجود دارد که پر از عروق خونی است.بنابراین شاخ ها میتوانند مثل یک رادیاتور در اب و هوای گرم و سوزان به تنظیم درجه حرارت بدن حیوان کمک کنند.