تصور كنید گرمای طاقت فرسایی است و چندروز است كه در سفر هستید. خستهاید و آب كم دارید و البته به همراه خود 5 حیوان دارید: گاو، میمون، گوسفند، اسب و شیر، با توجه به موقعیتهای گفته شده، هر بار باید یك حیوان را انتخاب كنید تا در نهایت یك حیوان برایتان باقی مانده و جواب تست مشخص شود.

1. فرض كنید مقدار كمی آب، برای شما باقی مانده كه برای سیراب كردن شما و همه حیوانهای همراهتان كافی نیست مسلما اگر آب تمام شود، همگی در بیابان خواهید مرد، ولی اگر بخواهید از این بیابان جان سالم به در ببرید و زنده بمانید، باید یكی از حیوانها را رها كنید و به همراه 4حیوان باقیمانده، به راهتان ادامه دهید پس چه حیوانی را انتخاب میكنید؟

2. 4 حیوان، برای شما باقیمانده، اما گویی از بیابان آتش میبارد، ذخیره آبتان باز هم كمتر شده و باید یك حیوان دیگر را هم رها كرده و اینبار كدام حیوان را انتخاب میكنید؟

3. 3 حیوان باقی مانده و گرما همچنان طاقتفرساست و هنوز به جایی نرسیدهاید و باید یك حیوان دیگر را رها كنید. ترجیح میدهید كدام یك از این حیوانات را انتخاب كنید؟

4. فقط 2 حیوان باقیمانده، حالا میتوانید حاشیه بیابان را ببینید، اما متاسفانه دیگر آبی برای شما باقی نمانده است و شما تنها میتوانید یك حیوان را باخود ببرید، این بار كدامیكی را انتخاب میكنید؟

5. سرانجام شما و حیوان باقیمانده از بیابان به سلامت عبور میكنید!

.
.
.
.
.
برمبنای این تست، بیابان نماد سختیها و هر كدام از حیوانها یكی از جنبههای شخصیتی شماست.

1-شیر: نماد غرور
2-میمون: نماد محبت
3-گوسفند: نماد رفاقت
4- اسب: نماد احساسها
5-گاو: نماد احتیاجهای اصلی

اهمیت هر یك از جنبههای زندگی شما بهترتیبی كه هر حیوان را رها میكنید، آشكار میشود. حیوانی كه ابتدا رها كردهاید، كماهمیتترین جنبه نسبت به سایر جنبهها، در زندگی شماست و حیوانیكه با خود به مقصد رساندهاید، پر اهمیتترین خصوصیات شما را نشان میدهد كه هرگز درطول زندگی و سختیهای پیشرو آن را رها نخواهید كرد.

منبع : برترینها