تابلویی که در عکس می‌بینید جاده‌ای را نشان می‌دهد که به یک خانه منتهی می‌گردد. این صحنه چه چیزی کم دارد؟- یک درخت


- یک آبگیر (برکه)


- آدمها


- یک تکه ابر


- یک ماشین


لطفا به پاسخ ها نگاه نکنید .اول خودتان حدس بزنید این صحنه چه چیزی کم دارد .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


درخت:

در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید رشد معنوی خودتان است.


یک آبگیر برکه:
در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید داشتن یک رویا است.


آدم ها:
در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید رابطه داشتن با افراد دیگرست.


یک تکه ابر:
در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید دوستتان است.


یک ماشین:
در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید پول است